Izmene programa

Izmena programa (30.12.2022.)

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Dodato je polje “Datum prometa”.
– Dodata je logika korišćenja datuma kod odabira Nastanka poreske obaveze, u skladu sa tehničkom dokumentacijom SEF-a:
    Šifra 3 : nijedan dodatni datum neće bit korišćen (prikazan)
    Šifra 35: koristiće se datum prometa
    Šifra 432: koristiće se datum prometa i datum dospeća
– Uvedene su dodatne kontrole fakture pre slanja na SEF

Izmena programa (29.01.2023.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: U cilju boljeg odziva programa nakon prosleđivanja JCI, povećano je vreme čekanja na povratnu poruku servera carine (lista grešaka, potvrda o uspešnom prosleđivanju…)
– NAP: Po zahtevu više korisnika, na štampi ispod obrasca JCI koji se predaje carini, dodata je rubrika C – CI odredišta.

Izmena programa (26.01.2023.)

MODUL “NCTS”:
– Po zahtevu više korisnika, realizovana je peta opcija automatskog formiranja e-TCD od izabranih JCI, kojom se formira jedna zajednička (zbirna) deklaracija koja sadrži posebna naimenovanja iz svih izabranih JCI.
Takođe je omogućeno formiranje standardne i pojednostavljene e-TCD.

Izmena programa (25.01.2023.)

MODUL “NCTS”:
– Korigovana je štampa obrasca sa više naimenovanja, radi ispravke greške kod štampe bruto i neto mase, gde se ovi podaci nisu štampali u situacijama kada u tom naimenovanju nije upisana nijedna priložena isprava.
– U IZRADI: Po zahtevu više korisnika, u izradi je četvrta opcija automatskog formiranja e-TCD od izabranih JCI, kada se formira jedna deklaracija koja sadrži posebna naimenovanja iz svih izabranih JCI.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Od strane tehničke podrške na sajtu www.efaktura.gov.rs obavešteni smo da se broj računa za uplatu i poziv na broj, na štampanoj formi e-fakture prikazuju samo u slučaju unosa šifre načina plaćanja “30”. Dok ne dobijemo zvaničan odgovor, možete se eventualno konsultovati sa svojim knjigovođama, u vezi primene šifre načina plaćanja koju trebate uneti u e-fakturu.
Zatražili smo dodatno objašnjenje u vezi šifara načina plaćanja, tj. da li postoji neki šifarnik vezan za ove šifre i sl.
Obavestićemo vas čim dobijemo odgovor.
– Kod podataka o primaocu fakture, dodat je broj JBKBS za javna preduzeća i budžetske korisnike, koji je obavezan za upis ukoliko fakturu šaljete takvim subjektima. Takođe je dodato i polje za upis broja ugovora, koji je u prethodno opisanoj situaciji takođe obavezan podatak u fakturi.

Izmena programa (15.01.2023.)

MODUL “WinŠped 3/NAP”:
– Produženo je vreme automatskog čekanja na povratne poruke kod NAP-a, što bi trebalo da doprinese boljem automatskom odzivu kod preopterećenja carinskog servera. Ukoliko program ne primi povratnu poruku u predviđenom vremenu čekanja, proveravajte povratnu poruku “ručno”, klikom na dugme “Proveri status”.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Napomene i opšti podaci uneti u fakturu će se sada slati na server SEF-a i biti prikazani kao napomena u donjem delu e-fakture.


CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je usklađivanje sa novim Ex. pozicijama

Izmena programa (05.01.2023.)

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Omogućeno je snimanje e-fakture preuzete sa servera SEF-a u PDF formatu.

CARINSKA TARIFA:
– Izvršene su manje korekcije naimenovanja

Izmena programa (25.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: Omogućena je izmena opisa deklaracije nakon definitivnog el. podnošenja carini
– NAP: Onemogućena je istovremena višestruka obrada iste JCI na istom ili na više računara.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Omogućena je aktivacija produkcionog servera za e-fakture. Po aktivaciji produkcionog servera, potrebno je upisati API ključ iz produkcionog okruženja SEF-a (nije isti kao za test okruženje!) i omogućiti API pristup, kao što je objašnjeno u našem uputstvu E-fakture: Uputstvo za primenu SEF u programu WinŠped.log 2015 – WinŠped.log 2015 – Program za špediciju (winsped.com)

– Proširene su kontrole e-fakture
– Kod glavnog pregleda e-faktura je dodat indikator odabranog servera SEF: TEST ili PRODUKCIJA

Izmena programa (20.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: Onemogućeno je otvaranje više obrazaca za obradu iste JCI u isto vreme.
– NAP: Na štampi obrasca JCI koji se predaje carini, ispod samog obrasca, dodati su podaci o plombama.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Dodata je kontrola pravilnosti (validacija) fakture pre prosleđivanja na SEF i snimanja u XML fajl.

Izmena programa (14.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3/NAP”:
– U modulu “WinŠped 3”, ponovo je omogućena obrada naimenovanja i trgovačkog naziva robe uz upotrebu tastera “novi red”. U NAP-u nije moguće koristiti ovaj taster (izričita zabrana carine!).

MODUL “FAKTURISANJE”:
–  Dodata je mogućnost unosa tekućih računa i korišćenje ovih računa u fakturi.

– Kod obrade fakture, dodato je polje za šifru plaćanja.

1 2 11