Izmena programa (25.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: Omogućena je izmena opisa deklaracije nakon definitivnog el. podnošenja carini
– NAP: Onemogućena je istovremena višestruka obrada iste JCI na istom ili na više računara.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Omogućena je aktivacija produkcionog servera za e-fakture. Po aktivaciji produkcionog servera, potrebno je upisati API ključ iz produkcionog okruženja SEF-a (nije isti kao za test okruženje!) i omogućiti API pristup, kao što je objašnjeno u našem uputstvu E-fakture: Uputstvo za primenu SEF u programu WinŠped.log 2015 – WinŠped.log 2015 – Program za špediciju (winsped.com)

– Proširene su kontrole e-fakture
– Kod glavnog pregleda e-faktura je dodat indikator odabranog servera SEF: TEST ili PRODUKCIJA