"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Program je usklađen sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

CARINSKA TARIFA:
- Carinska tarifa programa je usklađena sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

OSTALO:
- Šifarnik programa je usklađen sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Kod šifre priložene isprave "F93" u rubriku 44 JCI, pored broja i godine isprave, kako je to predviđeno pravilnikom, carinski server prilikom EPD zahteva i unos iznosa i valute iz fakture. Kako bi se omogućilo EPD bez teške greške, popunjavanje rubrike 44 JCI je izmenjeno, tako da je pored podataka o broju i godini isprave, omogućen i upis podataka o iznosu i valuti.
Iznos upisujete u rubriku gde uobičajeno upisujete iznose i kod drugih isprava (npr. "V31"), a za upis valute su dodati novo polje i kolona u tabeli.
hlnhhjfichdoacaj.jpg

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa izmenom ex pozicija i Spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV

OSTALO:
- Šifarnik je izmenjen tako da pravilno označava polja kod upisa šifre "F93" u rubrici 44 JCI

MODUL "WinŠped 3":
- U pregledu carinske tarife su korigovani linkovi ka sajtu carine, za pregled iskorišćenosti kvota (SSP, TR, CH/LI) za 2021. godinu.
- Interna kontrola JCI je dopunjena sa kontrolom upisa nedozvoljene reči "SPECIFIKACIJA" kao broj fakture.
- Ispravljena je greška kod štampe obrasca CIM, gde se u nekim situacijama zadate margine nisu ispravno primenjivale.

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je ažuriranje oznaka robe, shodno Konvenciji o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemiјskog oružja i o njegovom uništavanju (CWC) i Odluci o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (DN). Ukoliko postoji mogućnost da se roba nalazi na nekoj od pomenutih lista, u koloni "DN/CWC" pregleda carinske tarife će biti označena sa oznakom "DN", "CWC" ili "DN,CWC". Ova oznaka ne znači obavezno da se radi o pomenutim vrstama robe, već da samo postoji mogućnost da se radi o takvoj vrsti robe. Carinski organi mogu tražiti dodatnu dokumentaciju za ovu robu, pa su ove oznake date samo kao orijentir, da postoji takva mogućnost.

ŠIFARNICI:
- Izvršene su manje korekcije u šifarnicima JCI

MODUL "WinŠped 3":
- Dužina opisa JCI je na svim formama za obradu JCI limitirana na 50 karaktera

- Proračun dažbina kod JCI UV-6 je modifikovan, tako da sada korisnik ima mogućnost izbora, da li će se u rubrici 47 JCI upisivati stopa carine ili apsolutni iznos. Izbor vršite u opciji "Opšte -> Podešavanja -> Popunjavanje JCI", kako je prikazano na donjoj slici.

 uv6 obracun210101

Potvrdom ove opcije, program će standardno koristiti odgovarajuću stopu carine. Ukoliko ova opcija nije potvrđena, program će obračun vršiti kao i do sada, tj. upisivanjem iznosa carine u četvrtu podelu rubrike 47.

- Treći red rubrike 3 CMR-a, koji je bio predviđen za upis datuma, proširen je i sada će prihvatati upis bilo koje vrste podataka, što omogućava upis više podataka u ovu rubriku

- Kod obračuna PP dažbine, uvedene su dodatne kontrole za slučajeve kada se jedinica mere robe upisana u rubriku 33 JCI, razlikuje od jedinice mere za obračun ove dažbine.

- Bar-kod sa podacima o kontrolnom broju JCI kod EPD, se sada može odštampati i sa širim linijama, što može da poboljša očitavanje kod blede štampe ili kod štampe sa istrošenim tonerima. Mogućnost je dostupna preko opcije "Opšte -> Podešavanja -> EPD"

 bar kod210101

Ova mogućnost je eksperimentalna i dostupna je za sada samo kod štampe JCI!

- Na zahtev nekih CI, pored štampe specifikacije svih priloženih isprava iz rubrike 44 JCI, dodata je i mogućnost štampe specifikacije samo faktura, tj. dokumenata koji počinu sa šifrom "F" (F01, F02, ... F99). Standardna štampa specifikacije i dalje obuhvata sve priložene isprave, uključujući i fakture!

 spec fak210101

MODUL "PUR":
- Ispravljena je greška zbog koje se nije prikazivao izabrani DP kod obrade normativa, ukoliko se na kraju trgovačkog naziva DP nalazilo prazno mesto (razmak-space)

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je ažuriranje u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu

- Ako je neka tarifna oznaka na kvoti, u tabeli pregleda carinske tarife, više se neće prikazati reč kvota, već će podataka imati sledeći format: "K stopa u okviru kvote/stopa van kvote". Npr. "K 0/10" (u okviru kvote stopa carine je 0%, a van kvote 10%).

 ct210101

LogoB3