"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Glavni pregled JCI je promenjen u smislu što je sada omogućeno sortiranje podataka u tabeli po kolonama, klikom na zaglavlje kolone, na identičan način kao u Excelu i sl. programima
- Realizovana je opcija praćenja rokova JCI za PUR/PIR. Opciji pristupate iz odeljka "Obrada JCI" -> "Opcije JCI" -> "PUR/PIR" -> "Pregled rokava JCI C5/C2". Da bi program prikazivao rokove za JCI, u željene JCI je potrebno uneti podatak o broju JCI (desni klik na JCI, opcija "Upis brojs JCI")! Deklaracije bez unetog broja će biti ignorisane. Ovde možete JCI označiti kao okončanu i izvršiti produženje roka za JCI.
- Uvoz podataka iz Excel/CSV fajla je proširen sa poljem "Namena uvoza" i "Broj koleta". Dodata je i mogućnost grupisanja podataka po broju EUR.1. Nov šablon i primer tabele možete preuzeti klikom na odogovarajuće dugme menija prozora za uvoz podataka iz Excel/CSV fajla.
- Izvršene su manje modifikacije obrade i štampe DCV obrasca
- Dodat je pravilnik za obradu nepotpune deklaracije (šifra "NP" u 3. podeli rubrike 1). Da bi pravilnik posato aktivan, potrebno je nakon instalacije izmene da u opciji "Opšte" -> "Podešavanja" na kartici "Carina" -> Popunjavanje JCI" kliknete na dugme "Pravilnik za popunjavanje JCI" i potom na dugme "Postavi standardno".

MODUL "PUR/PIR":
- Realizovana je mogućnost izvoza i uvoza podataka o repromaterijalima (RM), dobijenim proizvodima (DP) i normativima u i iz Excel fajla (xls). Izvoz i uvoz podataka u CSV fajl ostaje i dalje aktivan!
- Sem CSV formata, realizovana je mogućnost uvoza i izvoza većine podataka direktno iz Microsoft Excel-a, tj. "xls" fajla. Veza podataka sa Excel-om nije realizovana jedino kod uvoza fakture za novu isporuku RM i DP, gde se još uvek mora koristiti CSV format, a i to će biti sređeno za 10-ak dana.
- Realizovan je automatski obračun carine za robu (repromaterijal) bez porekla  prilikom obrade JCI C3. Opcija je dostupna putem padajućeg menija, gore-desno, kod obrade rubrike 44 JCI. Za sada je, probe radi, dostupan samo proračun, a radimo i na štampi specifikacije!
- Realizovano je više manjih modifikacija i optimizacija u modulu PUR/PIR

MODUL "FAKTURISANJE":
- Izvršene su manje modifikacije formi za fakturisanje

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- U carinsku tarifu je dodata lista obrade po PEM konvenciji. PEM listu obrade možete pozvati i kod obrade uslova za sticanje pref. porekla robe na poleđini obrasca EUR.1
- Dodata je mogućnost izbora fonta kod obrade podataka sa poleđine obrasca EUR.1
- Za rubrike sa poleđine obrasca EUR.1, omogućeno je snimanje predefinisanih šablona teksta, radi kasnije praktičnije i brže obrade
- Proširena je kontrola odobrenja za PUR/PIR sa proverom eventualnih dupliranih šifara artikala

- Implementirana je mogućnost uvoza podataka iz SAP tekstualnog fajla (zahteva dodatno prilagođavanje programa za svakog novog korisnika!)
- Izvršene su druge manje optimizacije programa

OSTALO:
- Omogućena je štampa kursne liste

Izmenu carinske tarife i šifarnika možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped.log 2015". 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama ex pozicija i spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV. Izmena se uglavnom odnosi na lekove shodno dopisu Uvoz odnosno izvoz lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama
- U šifarnik za popunjavanje JCI je dodata šifra "I37 - Izjava uvoznika/izvoznika lekova u smislu Zakona o PKS", ali se ova šifra još ne primenjuje (vidite objašnjenje u gore navedenom dopisu!)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
- Program će automatski preračunavati neto masu (rubrika 38) u jedinicu mere (rubrika 41) za šifre KG, TN, MG i GR, prilikom izlaska kursorom iz rubrike 38 kod obrade JCI.
- Ispravljena je greška kod naknadnog upisa trgovačkog naziva i ukupnog broja koleta u CMR i EUR.1, gde se u nekim slučajevima ukupan broj koleta pogrešno iskazivao.
- Kod formiranja novog CMR, program će iz JCI prepisivati i paritet iz rubrike 20 JCI u rubriku 14 CMR.

MODUL "NCTS":
- Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
- Realizovan je pravilnik za obradu e-TCD (samo kod standardnog obrasca). Pravilnik funkcioniše identično kao i kod JCI i po potrebi se može isključiti.
- Štampa e-TCD je usklađena sa izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
- e-TCD je usklađena i testirana za postupak kada se šalje kao tranzitna sigurnosna deklaracija i realizovana je štampa ovakve deklaracije. Obradu ove deklaracije vršite ISKLJUČIVO na Standardnom obrascu! Primer popunjene tranzitne sigurnosne deklaracije možete preuzeti sa OVOG LINKA, a izgled odštampane deklaracije OVDE
- Realizovan je obrazac za elektronski odgovor na urgenciju o neistupu robe (obrascu pristupate preko menija koji dobijate desnim klikom miša na željenu e-TCD u glavnom pregledu)
- Dopunjeni su šifarnici za sve rubrike e-TCD koje se unose šifarski
- Ispravljen je propust zbog kojeg se prethodne isprave i priložena dokumenta nekad nisu štampala redosledom kao što su podaci navedeni u tabelama

OSALO:
- Počevši od ove izmene, radi povećanja bezbednosti, svi "exe" fajlovi aplikacije "WinŠped.log 2015" će biti digitalno potpisivani
- Izvršene su druge manje ispravke, usaglašavanja i optimizacije.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "NCTS":
- Program je usklađen sa izmena neophodnim za primenu nakon uključenja Srbije u Zajednički tranzit EU od 1. februara 2016. godine
- U šifarnik odredišnih i tranzitnih carinskih ispostava dodate su šifre carinskih ispostava zemalja uključenih u Zajednički tranzit

 

*Slike ekrana sa popunjenom T1 deklaracijom možete preuzeti sa OVOG LINKA. U suštini se T1 deklaracija ne razlikuje od NT deklaracije. Kod T1 se dodatno upisuju i šifre tranzitnih CI. Upisuju se šifre predviđene ulazne carinske ispostave za ugovornu članicu Konvencije kroz koju će se vršiti tranzit pošiljke ili, ako pošiljka samo tranzitira preko područja koja nije teritorija ugovornih članica Konvencije, izlazne carinske ispostave preko koje prevozno sredstvo napušta teritoriju ugovornih članica Konvencije. Grupa podataka se koristi najmanje jednom ako su različite ugovorne članice Konvencije deklarisane za otpremu i odredište.

 

LogoB3