"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

MODUL "WinŠped 3":

- U šifarnik za popunjavanje JCI (rubrika 44), dodate su dve nove priložene isprave, koje će se koristiti od 13.11.2017.

* U46 - Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine,
* I46 - Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ILI, Izjava da napred navedene vrste, kao i njihovi delovi i derivati, ne podležu obavezi pribavljanja navedene isprave

Objašnjenja vezana za primenu navedenih priloženih isprava, možete pronaći u sledećim raspisima carine:
Isprava za prekogranični promet zaštićenih divljih vrsta faune i flore,kao i njihovih delova, derivata i proizvoda i
CITES spisak povezan sa nomenklaturom Carinske tarife

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Prilikom kopiranja JCI koja se nalazi u fazi obrade, novokopirana JCI više neće biti zaključana za obradu
- Kod forme za obradu JCI "WinŠped 2 stil", na kartici "Naimenovanje JCI 2", ispod oznake rednog broja tekućeg naimenovanja, dodata su dugmad za navigaciju po naimenovanjima, kao što stoji i na kartici "Naimenovanje JCI 1"
- Dodata je mogućnost kopiranja Zahteva (SAN, FIT, VET...) u opciji "Priložene isprave"
- Uvedena je puna kontrola popunjavanja specifikacije rubrike 40 JCI
- Kod izlaska iz rubrike 22 JCI (šifra valute), program će sada prvo proveriti da li je upisan datum u rubriku 7 JCI i koristiti kurs na taj dan, tj. taj kurs će se automatski upisati u rubriku 23. U suprotnom će biti korišćen kurs za datum upisan u rubrici 54 JCI.
- U opciji Carinska tarifa - Imenik roba, dodata je mogućnost filtriranja podataka po unetom trgovačkom nazivu ili delu naziva
- Ispravljena je greška kad je program, u nekim situacijama, za robu na kvoti, u rubriku 47 JCI upisivao stopu 0% umesto ispravne stope carine, kod iskorišćene kvote. U pregledu carinske tarife je dodata opcija pregleda stopa carine za ovu robu, u kvoti i van kvote.
- Popravljene su performanse kod prikaza podataka na glavnom pregledu JCI.

MODUL "PUR/PIR":
- Modifikovana je opcija izveštaja "Analitika RM", tako da je, zbog poboljšanja performansi kod velikog broja RM, padajući meni za izbor RM izbačen. Umesto padajućeg menija, korisnik sada treba da da unese šifru artikla ili redni broj RM iz odobrenja. Omogućena je i pretraga RM po nazivu.
- Prilikom uvoza podataka iz Excel tabele ili CSV fajla, program će automatski ukloniti prazna polja (razmake) sa početka i kraja šifre artikla
- Pregled za usklađivanje razduženja je modifikovan tako da će sada pravilno prikazivati prerazdužene C5

MODUL "NCTS":
- Izvršena je modifikacija programa u skladu sa izmenama NCTS sistema od 02.10.2017. (XAdES-B potpis i izmena pojedinih protokola).
- Modifikovan je deo forme za prosleđivanje e-TCD (sve forme za obradu e-TCD), tako da je izbačena opcija za POLL poruka. POLL će od sada program raditi automatski, kada korisnik klikne na dugme "Proveri povratne poruke".
- Lista grešaka će sada biti prikazivana na samoj formi e-TCD umesto u posebnom prozoru.
- Potvrda dolaska robe je sada odvojena od potvrde istovara. Ovo je urađeno kako bi se izbeglo slučajno prosleđivanje pogrešne poruke (npr. potvrde o istovaru umesto potvrde dolaska i sl.)
- Povratne poruke, kod potvrde dolaska robe je sada moguće proveriti sa glavnog pregleda, pa ulazak u obradu obaveštenja o dolasku više nije neophodan.
- Glavni pregledi e-TCD i potvrde dolaska će sada sadržati vizuelni indikator, koji će ukazivati na status dokumenta.
- U cilju pojednostavljenja rada sa garancijama, izmenjen je prozor za obradu/pregleda stanja garancija.
- Program će sada automatski otvarati standardni obrazac za obradu e-TCD, ako se radi o sigurnosnoj deklaraciji.
- Sva uputstva vezana za NCTS su ažurirana na veb-sajtu (http://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/ncts-uputstva)
    

Izmenu programa "WinŠped.log 2015" je dostupna putem modula za automatsko ažuriranje. 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Prilikom kopiranja JCI u drugu poziciju, program je u nekim situacijama, nakon kopiranja prikazivao poruku da ne može da pronađe kopirani JCI, iako je kopiranje regularno izvršeno. Ova poruka se više neće prikazivati, a program će normalno otvoriti kopirani JCI za obradu (ukoliko je odgovarajuće podešavanje za ovo uključeno).
- Prilikom obrade naimenovanja robe iz C.T. i trgovačkog naziva robe, program će kontrolisati broj redova koji će biti vidljivi prilikom štampe JCI i ukoliko je ukupan broj redova u rubrici veći od mogućnosti prikaza na štampi, označiće tekst u rubrici 31 PLAVOM bojom.
Ukoliko je sam trgovački naziv duži od 250 karaktera (tehnički limit kod EPD), ovaj tekst će biti označen CRVENOM bojom. Podsećamo vas da u programu, pored rubrike 31, već postoji brojač dostupnog broja karaktera za trgovački naziv.
Ovo će sada funkcionisati kako su korisnici programa "WinŠped 2" ranije navikli!
- Pre štampe JCI, program će izvršiti kontrolu dužine teksta u rubrici 31 i prikazati upozorenje za naimenovanja čiji tekst je eventualno duži od teksta koji će biti odštampan.
- Ispravljena je greška ("Access violation") koja se u nekim situacijama pojavljivala, kada je otvoreno više formi za obradu JCI odjednom

MODUL "PUR/PIR":
- U tabeli obračuna dažbina za privremeno uvezenu robu bez porekla kod C3, dodata je kolona sa oznakom zemlje porekla
- Obračun dažbina za privremeno uvezenu robu bez porekla kod C3 će sada pravilno obračunavati carinu za robu tajvanskog porekla (uvećanje za 70%)
- Značajno su optimizovani (ubrzani) odzivi kod generisanja izveštaja za odobrenja sa velikim bojem RM, DP i isporuka

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Kod pretrage naziva snimljenih dokumenata (EUR.1, CMR...), nakon unosa dela naziva dokumenta, pretraga će se izvršiti i nakon pritiska tastera ENTER, tj. nije više neophodno kliknuti na dugme "Pronađi"
- Dodata je opcija detaljne pretrage JCI (slično kao što je bilo u programu "WinŠped 2"). Pretraga je dostupna na kartici "Pregled JCI", putem padajućeg menija "Opcije JCI".
- Moguće je definisati posebne standardne štampače za UV i IZ obrasce JCI, kao za njihove odgovarajuće obrasce BIS
- U opcijama štampe je moguće označiti štampu obrazaca JCI i BIS kao A4 format. Ovo je realizovano po zahtevu korisnika, a zbog problema štampe originalnog formata JCI na nekim laserskim štampačima.
- Kod rubrike 31 JCI, u poljima naimenovanje robe iz CT i trgovački naziv, tasteri F1 i F12 sada funkcionišu kao što je bilo u programu "WinŠped 2". F1 daje pomoć pravilnika za popunjavanje JCI, a F12, kod polja naimenovanje robe iz CT otvara carinsku tarifu za unetu tarifnu oznaku, a kod polja trgovački naziv otvara opciju "Moj imenik robe". Ovo se odnosi na sve mape za obradu JCI.
- Izmenjena je interna kontrola upisa šifara "BK" i "SK" uz broj uverenja o poreklu za zemlje CEFTA. Pošto se u većini slučajeva ovde primenjuje PEM konvencija, kontrola će davati upozorenje samo ukoliko se radi o EUR-u tipa "C" (broj EUR.1 sadrži slovo "C")!

MODUL "FAKTURISANJE":
- Dodata je mogućnost kopiranja fakture. Opcija je dostupna desnim klikom na željenu fakturu u pregledu.
- Poziv na broj će se sada ispravno računati i za fakture sa velikim kombinovanim brojevima, većim od 2.147.483.647(npr. 117-2017-0052 i sl.)

OSTALO:
- Ispravljena je greška u indikatoru sortiranja kolona u tabelama, kada se u nekim situacijama taj indikator pojavljivao više puta u naslovu kolone.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
1. Carinska tarifa programa je usklađena sa podacima za 2017. godinu

Zbog obima izmene, kao i pomeranja i otvaranja velikog broja novih tarifnih pozicija, savetujemo vam da pregledate PDF fajl Carinske tarife, koji smo vam ranije već prosledili, a možete ga pronaći na našem web sajtu ( http://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/odabrani-zakoni-i-propisi) i obratite pažnju na tarifne oznake obeležene zvezdom (nove tarifne oznake) i kvadratićem (novo naimenovanje tarifne oznake). Ovo naročito proverite za robu koju najčešće carinite!

LogoB3