Izmene programa

Izmena programa (25.06.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Ukoliko u opciji “JCI KC” imate problema sa pristupom carinskom portalu u okviru samog programa, dodata su dva nova dugmeta, koja će direktno otvoriti carinske portale (stari i novi) u vašem standardnom internet browser-u (Google Chrome, Edge, Firefox…)

– Kopiranjem Zahteva za utvrđivanje bezbednosti proizvoda, kopiraće se i pripadajuća specifikacija

Izmene programa (21.05.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Program je usklađen sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa programa je usklađena sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

OSTALO:
– Šifarnik programa je usklađen sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

Izmene programa (26.01.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
Kod šifre priložene isprave “F93” u rubriku 44 JCI, pored broja i godine isprave, kako je to predviđeno pravilnikom, carinski server prilikom EPD zahteva i unos iznosa i valute iz fakture. Kako bi se omogućilo EPD bez teške greške, popunjavanje rubrike 44 JCI je izmenjeno, tako da je pored podataka o broju i godini isprave, omogućen i upis podataka o iznosu i valuti.
Iznos upisujete u rubriku gde uobičajeno upisujete iznose i kod drugih isprava (npr. “V31”), a za upis valute su dodati novo polje i kolona u tabeli.
hlnhhjfichdoacaj.jpg

CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je usklađivanje sa izmenom ex pozicija i Spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV

OSTALO:
– Šifarnik je izmenjen tako da pravilno označava polja kod upisa šifre “F93” u rubrici 44 JCI

Izmena programa (12.01.2021.)

MODUL “WinŠped 3”:
– U pregledu carinske tarife su korigovani linkovi ka sajtu carine, za pregled iskorišćenosti kvota (SSP, TR, CH/LI) za 2021. godinu.
Interna kontrola JCI je dopunjena sa kontrolom upisa nedozvoljene reči “SPECIFIKACIJA” kao broj fakture.
– Ispravljena je greška kod štampe obrasca CIM, gde se u nekim situacijama zadate margine nisu ispravno primenjivale.

CARINSKA TARIFA:
Izvršeno je ažuriranje oznaka robe, shodno Konvenciji o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemiјskog oružja i o njegovom uništavanju (CWC) i Odluci o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (DN). Ukoliko postoji mogućnost da se roba nalazi na nekoj od pomenutih lista, u koloni “DN/CWC” pregleda carinske tarife će biti označena sa oznakom “DN”, “CWC” ili “DN,CWC”. Ova oznaka ne znači obavezno da se radi o pomenutim vrstama robe, već da samo postoji mogućnost da se radi o takvoj vrsti robe. Carinski organi mogu tražiti dodatnu dokumentaciju za ovu robu, pa su ove oznake date samo kao orijentir, da postoji takva mogućnost.

ŠIFARNICI:
– Izvršene su manje korekcije u šifarnicima JCI

Izmena programa (01.01.2021.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Dužina opisa JCI je na svim formama za obradu JCI limitirana na 50 karaktera

– Proračun dažbina kod JCI UV-6 je modifikovan, tako da sada korisnik ima mogućnost izbora, da li će se u rubrici 47 JCI upisivati stopa carine ili apsolutni iznos. Izbor vršite u opciji “Opšte -> Podešavanja -> Popunjavanje JCI”, kako je prikazano na donjoj slici.

 uv6 obracun210101

Potvrdom ove opcije, program će standardno koristiti odgovarajuću stopu carine. Ukoliko ova opcija nije potvrđena, program će obračun vršiti kao i do sada, tj. upisivanjem iznosa carine u četvrtu podelu rubrike 47.

– Treći red rubrike 3 CMR-a, koji je bio predviđen za upis datuma, proširen je i sada će prihvatati upis bilo koje vrste podataka, što omogućava upis više podataka u ovu rubriku

– Kod obračuna PP dažbine, uvedene su dodatne kontrole za slučajeve kada se jedinica mere robe upisana u rubriku 33 JCI, razlikuje od jedinice mere za obračun ove dažbine.

– Bar-kod sa podacima o kontrolnom broju JCI kod EPD, se sada može odštampati i sa širim linijama, što može da poboljša očitavanje kod blede štampe ili kod štampe sa istrošenim tonerima. Mogućnost je dostupna preko opcije “Opšte -> Podešavanja -> EPD”

 bar kod210101

Ova mogućnost je eksperimentalna i dostupna je za sada samo kod štampe JCI!

– Na zahtev nekih CI, pored štampe specifikacije svih priloženih isprava iz rubrike 44 JCI, dodata je i mogućnost štampe specifikacije samo faktura, tj. dokumenata koji počinu sa šifrom “F” (F01, F02, … F99). Standardna štampa specifikacije i dalje obuhvata sve priložene isprave, uključujući i fakture!

 spec fak210101

MODUL “PUR”:
– Ispravljena je greška zbog koje se nije prikazivao izabrani DP kod obrade normativa, ukoliko se na kraju trgovačkog naziva DP nalazilo prazno mesto (razmak-space)

CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je ažuriranje u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu

– Ako je neka tarifna oznaka na kvoti, u tabeli pregleda carinske tarife, više se neće prikazati reč kvota, već će podataka imati sledeći format: “K stopa u okviru kvote/stopa van kvote”. Npr. “K 0/10” (u okviru kvote stopa carine je 0%, a van kvote 10%).

 ct210101

Izmena programa (26.08.2020.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije “Pretraga JCI” dodata je mogućnost snimanja rezultata pretrage u CSV fajl (pored postojećeg Excel formata). Kod rezultata pretrage, dodate su kolone sa bruto i neto masom.
– U rubrici 13 CMR su dodata još 2 reda za unos teksta

MODULA “PUR”:
– Ispravljena je greška koja je onemogućavala upis RM u normativ DP, zbog pogrešnu unete tarifne oznake RM

CARINSKA TARIFA:
– Izvršena su manja usklađivanja