Izmena programa (12.01.2021.)

MODUL “WinŠped 3”:
– U pregledu carinske tarife su korigovani linkovi ka sajtu carine, za pregled iskorišćenosti kvota (SSP, TR, CH/LI) za 2021. godinu.
Interna kontrola JCI je dopunjena sa kontrolom upisa nedozvoljene reči “SPECIFIKACIJA” kao broj fakture.
– Ispravljena je greška kod štampe obrasca CIM, gde se u nekim situacijama zadate margine nisu ispravno primenjivale.

CARINSKA TARIFA:
Izvršeno je ažuriranje oznaka robe, shodno Konvenciji o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemiјskog oružja i o njegovom uništavanju (CWC) i Odluci o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (DN). Ukoliko postoji mogućnost da se roba nalazi na nekoj od pomenutih lista, u koloni “DN/CWC” pregleda carinske tarife će biti označena sa oznakom “DN”, “CWC” ili “DN,CWC”. Ova oznaka ne znači obavezno da se radi o pomenutim vrstama robe, već da samo postoji mogućnost da se radi o takvoj vrsti robe. Carinski organi mogu tražiti dodatnu dokumentaciju za ovu robu, pa su ove oznake date samo kao orijentir, da postoji takva mogućnost.

ŠIFARNICI:
– Izvršene su manje korekcije u šifarnicima JCI