Izmene programa (26.01.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
Kod šifre priložene isprave “F93” u rubriku 44 JCI, pored broja i godine isprave, kako je to predviđeno pravilnikom, carinski server prilikom EPD zahteva i unos iznosa i valute iz fakture. Kako bi se omogućilo EPD bez teške greške, popunjavanje rubrike 44 JCI je izmenjeno, tako da je pored podataka o broju i godini isprave, omogućen i upis podataka o iznosu i valuti.
Iznos upisujete u rubriku gde uobičajeno upisujete iznose i kod drugih isprava (npr. “V31”), a za upis valute su dodati novo polje i kolona u tabeli.
hlnhhjfichdoacaj.jpg

CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je usklađivanje sa izmenom ex pozicija i Spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV

OSTALO:
– Šifarnik je izmenjen tako da pravilno označava polja kod upisa šifre “F93” u rubrici 44 JCI