Izmene programa

Izmena programa (28.11.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije uvoza fakture iz Excel/CSV fajla, kao nazivi kolona se mogu koristiti sve šifre priloženih isprava iz rubrike 44 JCI koje počinju slovima “F”, “U”, “I” i “O”. Znači, ako kao naziv kolone upišete šifru “U15”, program će podatak iz te kolone upisati u polje “BROJ” te šifre, u rubriku 44 JCI.
– Kod Sažete deklaracije (SD), u rubrici 11 – “Isprava/prethodni dokument”, dodato je dugme koje omogućava upis podatka o broju prethodne isprave iz prvog naimenovanja, u tekuće naimenovanje SD. Ovo će olakšati obradu dokumenta sa više naimenovanja, gde se u svim naimenovanjima razdužuje ista prethodna isprava.

Izmena programa (01.09.2019.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Izvršeno je usklađivanje obrazaca u programu (DCV, ovlašćenje, zahtevi…) sa članovima novog carinskog zakona i izmenama pravilnika, a shodno carinskoj korelacionoj tabeli
– Ažuriranje “praznih (blanko)” Word i Excel Šablona obrazaca, nakon izmene programa, morate dodatno izvršiti na svakom računaru, klikom na sledeću opciju:
190901_01.jpg
…pa potom na sledeće dugme:
190901_02.jpg
Sačekajte oko 30-ak sekundi da se ažuriranje izvrši.

NAPOMENA ZA IT ADMINISTRATORE: Ažuriranje blanko šablona obrazaca će se izvršiti putem FTP protokola, pa ako zbog eventualnih ograničenja u lokalnoj računarskoj mreži, budete imali problema sa preuzimanjem obrazaca, molimo vas da nam se javite.

OSTALO:
– Izvršena su manja usklađivanja šifarnika za popunjavanje JCI sa izmenom pravilnika i članovima novog Carinskog zakona

Izmena programa (27.06.2019.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Rok za SD je sada standardno podešen na 90 dana. Ovaj rok po potrebi uvek možete korigovati.

– Kopiranje JCI je značajno ubrzano, naročito kod JCI sa više desetina ili stotina naimenovanja. Prvo kopiranje nakon otvaranja programa možda bude malo sporije, ali će sva naredna kopiranja biti primetno brža nego do sada.

– Na obrascima za obradu JCI je dodata mogućnost izbora za obračun dažbina kod JCI tipa UV-6. Program će i dalje automatski obračunavati dažbine za UV-6 u slučaju kombinacije postupaka 61 21. U slučaju potrebe, izborom nove opcije, moguće je dažbine obračunati po želji i za druge kombinacije postupaka, pa čak i isključiti obračun za postupak 61 21.
Moguće su 3 kombinacije ove opcije:
1. Zasivljena, čekirana – koristi “Auto proračun” dažbina
uv6_1.jpg
2. Čekirana – program će uvek obračunati dažbine za ovo naimenovanje
uv6_2.jpg
3. Odčekirana – program neće obračunati dažbine za ovo naimenovanje
uv6_3.jpg
Nakon izbora željene opcije obračuna, potrebno je kliknuti na dugme “Prorač. dažbine”, kako bi program izvršio proračun i upis dažbina u rubruku 47 JCI!

CARINSKA TARIFA:
– Izvršena je izmena u uparivanju carinske tarife programa, sa šiframa povlastica shodno sporazumima o slobodnoj trgovini

OSTALO:
– Izvršene su druge manje optimizacije programa

Izmena programa (14.03.2019.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Uvedena je dodatna kontrola kod uvoza podataka iz Excel/CSV fakture u JCI, tako da će sada program prijavljivati u kom redu tabele se eventualno nalazi problematičan podatak i koji podatak (kolona) je u pitanju. Takođe, nije više potrebno brisati tačke za odvajanje hiljada kod numeričkih podataka, jer će sada program ispravno uvoziti i takve tipove podataka. Decimalni zarez je i dalje obavezan, tj. nije dozvoljeno korišćenje decimalne tačke! (Ispravni numerički podaci su npr. 1.234,56 ili 1234,56)
– U formi obrade EUR.1, u rubrici 6 je dodat 4. red
– U formi obrade CT-2, rubrika 2 je proširena, tako da se sad vide 4 reda

MODUL “NCTS”:
– Prilikom formiranja nove e-TCD, omogućen je izbor standardne vrste deklaracije. Način izbora podešavate po želji u opciji “Opšte -> Podešavanja -> NCTS”:
1.jpg

MODUL “PUR”:
– Omogućen je izbor FI-FO metode za razduživanje RM po datumu ili rednom broju isporuke. Izbor standardne metode vršite u opciji “Opšte -> Podešavanja -> PUR/PIR”:
2.jpg