Izmene programa

Izmena programa (13.06.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Uz dosadašnji prikaz ukupnih dažbina po JCI, dodat je i detaljan prikaz dažbina po vrsti (opcija u meniju ispod dosadašnje).
– Uvoz podataka iz Excel (xls) ili CSV fajla u JCI, sada podržava i kolone “metod vrednovanja” (rub.43) i “postupak1”, “postupak2” (rub.37/1 i 37/2)

MODUL “PUR”:
– Prilikom automatskog formiranja JCI za konačno carinjenje PU robe (C4) na postupku E09, vodeći računa o datumu za primenu propisa, tj. datumu JCI C5 sa koje se roba razdužuje, program će sada formirati posebna naimenovanja u JCI C4 za svaku šifru artikla
– Pored eksporta specifikacije RM / DP u “Microsoft Word”, realizovana je i klasična štampa specifikacije RM i DP (bez izvoza izveštaja u “Microsoft Word”). Ovo će ubrzati štampu specifikacije kod velikog broja stavki (1000 RM / DP i više).

OSTALO :
– U šifarnik programa su upisane šifre potrebne za uparivanje novih kolona, za uvoz podataka iz Excel/CSV tabele

Izmena programa (17.05.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:

– U obradi JCI, dugme “CPT %” je preimenovano u “Rasp %” (Raspodela %). Dugmetom se vršila automatska raspodela prevoznih troškova po naimenovanjima, u slučaju kada je zbir rub. 42 po naimenovanjima bio manji od ukupne vrednosti u rub. 22. Sada će dugme raditi i u obrnutom slučaju. Znači, ukoliko je podatak u rub. 22 manji od zbira po rub. 42, izvršiće se odgovarajuće procentualno umanjenje podataka u rubrikama 42. (Primer: Ukupan zbir svih stavki po izvoznoj fakturi je 1000 EUR i fakturisan je rabat 100 EUR, što znači da je ukupan iznos za naplatu po fakturi (rub. 22) 900 EUR. Vrednost robe u naim. 1 (rub.42) je 300 EUR, a u naim. 2 (rub.42) je 700 EUR. Ovde treba da u rubriku 22 unesete 900 EUR i da kliknete na dugme “Rasp %”, a program će rabat, procentualno po vrednosti, automatski raspodeliti po naimenovanjima JCI, tj. vrednost u rubrici 42 naim. 1 će korigovati na 270 EUR, a u rubrici 42 naim. 2 na 630 EUR).
– Proces uvoza velikih snimljenih pozicija je značajno optimizovan, tj. učitavanje podataka će se izvršavati za par sekundi
– Kod upisa broja JCI C5 u rubriku 44 JCI, za postupke E09 (“Obrada rubrike 44 -> Dodatne opcije -> Razduženje C5 (E09)”), prikazivaće se samo JCI C5 koje imaju upisan broj

MODUL “PUR”:
– Dodata je štampa specifikacije vrednosnog učešća RM u DP (V71) po realnoj i prosečnoj vrednosti
– Realizovan je automatski upis iznosa V71 u rubriku 44 JCI (“Obrada rubrike 44 -> Dodatne opcije -> Upis vrenosti upotrebljenog RM (V71)”)
– U pregledu normativa je dodat podatak o maksimalnoj količini DP, koju je moguće izraditi od preostalog RM
– Izvršene su manje optimizacije

Izmena programa (13.04.2018.)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa programa je usklađena sa Spiskom dobara koja se oprezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT, Spiskom ALIMS I – CT i izmenama Ex. pozicija, objavljenim na sajtu carine

Izmena programa (14.04.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Program više neće automatski upisivati kurs u rubriku 23 kod JCI tipa C7
– Opcije za snimanje i učitavanje podataka u poziciju su, sa menija koji se nalazio gore desno iznad pregleda pozicija, premeštene u padajući meni, koji dobijate desnim klikom na željenu poziciju u pregledu. Ovim će se smanjiti mogućnost slučajnog učitavanja podataka u pogrešnu (neželjenu) poziciju od strane korisnika.

MODUL “PUR”:
– Izmenjena je procedura za usklađivanje razduženja kod aktivnog oplemenjivanja (E01 i E02). Nova procedura je značajno optimizovana.
– U opciji formiranja obrasca za završetak postupka se više neće pojavljivati stake isporuke za koje nije formirana JCI, dok će ove stavke biti uključene u sve ostale izveštaje, npr. o stanju RM, analitici razduženja i sl.
– Dodati su novi pregledi i izveštaji
– U većini pregleda, realizovan je padajući meni, koji se dobija desnim klikom miša na stavku u pregledu i koji sadrži izveštaje vezane za konkretnu stavku (probajte da kliknete desnim klikom miša na staku u obrascu za završetak postupka, pregledu stanja, analitici RM i sl.)
– Utrošak RM po jedinici DP će se u štampi normativa sada štampati zaokružen na 4 decimale

Izmena šifarnika za popunjavanje JCI – rubrika 44 (11.11.2017.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

MODUL “WinŠped 3”:

– U šifarnik za popunjavanje JCI (rubrika 44), dodate su dve nove priložene isprave, koje će se koristiti od 13.11.2017.

* U46 – Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine,
* I46 – Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ILI, Izjava da napred navedene vrste, kao i njihovi delovi i derivati, ne podležu obavezi pribavljanja navedene isprave

Objašnjenja vezana za primenu navedenih priloženih isprava, možete pronaći u sledećim raspisima carine:
Isprava za prekogranični promet zaštićenih divljih vrsta faune i flore,kao i njihovih delova, derivata i proizvoda i
CITES spisak povezan sa nomenklaturom Carinske tarife

Izmena programa i carinske tarife (02.10.2017.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Prilikom kopiranja JCI koja se nalazi u fazi obrade, novokopirana JCI više neće biti zaključana za obradu
– Kod forme za obradu JCI “WinŠped 2 stil”, na kartici “Naimenovanje JCI 2”, ispod oznake rednog broja tekućeg naimenovanja, dodata su dugmad za navigaciju po naimenovanjima, kao što stoji i na kartici “Naimenovanje JCI 1”
– Dodata je mogućnost kopiranja Zahteva (SAN, FIT, VET…) u opciji “Priložene isprave”
– Uvedena je puna kontrola popunjavanja specifikacije rubrike 40 JCI
– Kod izlaska iz rubrike 22 JCI (šifra valute), program će sada prvo proveriti da li je upisan datum u rubriku 7 JCI i koristiti kurs na taj dan, tj. taj kurs će se automatski upisati u rubriku 23. U suprotnom će biti korišćen kurs za datum upisan u rubrici 54 JCI.
– U opciji Carinska tarifa – Imenik roba, dodata je mogućnost filtriranja podataka po unetom trgovačkom nazivu ili delu naziva
– Ispravljena je greška kad je program, u nekim situacijama, za robu na kvoti, u rubriku 47 JCI upisivao stopu 0% umesto ispravne stope carine, kod iskorišćene kvote. U pregledu carinske tarife je dodata opcija pregleda stopa carine za ovu robu, u kvoti i van kvote.
– Popravljene su performanse kod prikaza podataka na glavnom pregledu JCI.

MODUL “PUR/PIR”:
– Modifikovana je opcija izveštaja “Analitika RM”, tako da je, zbog poboljšanja performansi kod velikog broja RM, padajući meni za izbor RM izbačen. Umesto padajućeg menija, korisnik sada treba da da unese šifru artikla ili redni broj RM iz odobrenja. Omogućena je i pretraga RM po nazivu.
– Prilikom uvoza podataka iz Excel tabele ili CSV fajla, program će automatski ukloniti prazna polja (razmake) sa početka i kraja šifre artikla
– Pregled za usklađivanje razduženja je modifikovan tako da će sada pravilno prikazivati prerazdužene C5

MODUL “NCTS”:
– Izvršena je modifikacija programa u skladu sa izmenama NCTS sistema od 02.10.2017. (XAdES-B potpis i izmena pojedinih protokola).
– Modifikovan je deo forme za prosleđivanje e-TCD (sve forme za obradu e-TCD), tako da je izbačena opcija za POLL poruka. POLL će od sada program raditi automatski, kada korisnik klikne na dugme “Proveri povratne poruke”.
– Lista grešaka će sada biti prikazivana na samoj formi e-TCD umesto u posebnom prozoru.
– Potvrda dolaska robe je sada odvojena od potvrde istovara. Ovo je urađeno kako bi se izbeglo slučajno prosleđivanje pogrešne poruke (npr. potvrde o istovaru umesto potvrde dolaska i sl.)
– Povratne poruke, kod potvrde dolaska robe je sada moguće proveriti sa glavnog pregleda, pa ulazak u obradu obaveštenja o dolasku više nije neophodan.
– Glavni pregledi e-TCD i potvrde dolaska će sada sadržati vizuelni indikator, koji će ukazivati na status dokumenta.
– U cilju pojednostavljenja rada sa garancijama, izmenjen je prozor za obradu/pregleda stanja garancija.
– Program će sada automatski otvarati standardni obrazac za obradu e-TCD, ako se radi o sigurnosnoj deklaraciji.
– Sva uputstva vezana za NCTS su ažurirana na veb-sajtu (https://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/ncts-uputstva)
    

Izmena programa (22.03.2017.)

Izmenu programa “WinŠped.log 2015” je dostupna putem modula za automatsko ažuriranje. 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Prilikom kopiranja JCI u drugu poziciju, program je u nekim situacijama, nakon kopiranja prikazivao poruku da ne može da pronađe kopirani JCI, iako je kopiranje regularno izvršeno. Ova poruka se više neće prikazivati, a program će normalno otvoriti kopirani JCI za obradu (ukoliko je odgovarajuće podešavanje za ovo uključeno).
– Prilikom obrade naimenovanja robe iz C.T. i trgovačkog naziva robe, program će kontrolisati broj redova koji će biti vidljivi prilikom štampe JCI i ukoliko je ukupan broj redova u rubrici veći od mogućnosti prikaza na štampi, označiće tekst u rubrici 31 PLAVOM bojom.
Ukoliko je sam trgovački naziv duži od 250 karaktera (tehnički limit kod EPD), ovaj tekst će biti označen CRVENOM bojom. Podsećamo vas da u programu, pored rubrike 31, već postoji brojač dostupnog broja karaktera za trgovački naziv.
Ovo će sada funkcionisati kako su korisnici programa “WinŠped 2” ranije navikli!
Pre štampe JCI, program će izvršiti kontrolu dužine teksta u rubrici 31 i prikazati upozorenje za naimenovanja čiji tekst je eventualno duži od teksta koji će biti odštampan.
Ispravljena je greška (“Access violation”) koja se u nekim situacijama pojavljivala, kada je otvoreno više formi za obradu JCI odjednom

MODUL “PUR/PIR”:
– U tabeli obračuna dažbina za privremeno uvezenu robu bez porekla kod C3, dodata je kolona sa oznakom zemlje porekla
Obračun dažbina za privremeno uvezenu robu bez porekla kod C3 će sada pravilno obračunavati carinu za robu tajvanskog porekla (uvećanje za 70%)
– Značajno su optimizovani (ubrzani) odzivi kod generisanja izveštaja za odobrenja sa velikim bojem RM, DP i isporuka