Izmena šifarnika za popunjavanje JCI – rubrika 44 (11.11.2017.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

MODUL “WinŠped 3”:

– U šifarnik za popunjavanje JCI (rubrika 44), dodate su dve nove priložene isprave, koje će se koristiti od 13.11.2017.

* U46 – Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine,
* I46 – Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ILI, Izjava da napred navedene vrste, kao i njihovi delovi i derivati, ne podležu obavezi pribavljanja navedene isprave

Objašnjenja vezana za primenu navedenih priloženih isprava, možete pronaći u sledećim raspisima carine:
Isprava za prekogranični promet zaštićenih divljih vrsta faune i flore,kao i njihovih delova, derivata i proizvoda i
CITES spisak povezan sa nomenklaturom Carinske tarife