Izmena programa i carinske tarife (02.10.2017.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Prilikom kopiranja JCI koja se nalazi u fazi obrade, novokopirana JCI više neće biti zaključana za obradu
– Kod forme za obradu JCI “WinŠped 2 stil”, na kartici “Naimenovanje JCI 2”, ispod oznake rednog broja tekućeg naimenovanja, dodata su dugmad za navigaciju po naimenovanjima, kao što stoji i na kartici “Naimenovanje JCI 1”
– Dodata je mogućnost kopiranja Zahteva (SAN, FIT, VET…) u opciji “Priložene isprave”
– Uvedena je puna kontrola popunjavanja specifikacije rubrike 40 JCI
– Kod izlaska iz rubrike 22 JCI (šifra valute), program će sada prvo proveriti da li je upisan datum u rubriku 7 JCI i koristiti kurs na taj dan, tj. taj kurs će se automatski upisati u rubriku 23. U suprotnom će biti korišćen kurs za datum upisan u rubrici 54 JCI.
– U opciji Carinska tarifa – Imenik roba, dodata je mogućnost filtriranja podataka po unetom trgovačkom nazivu ili delu naziva
– Ispravljena je greška kad je program, u nekim situacijama, za robu na kvoti, u rubriku 47 JCI upisivao stopu 0% umesto ispravne stope carine, kod iskorišćene kvote. U pregledu carinske tarife je dodata opcija pregleda stopa carine za ovu robu, u kvoti i van kvote.
– Popravljene su performanse kod prikaza podataka na glavnom pregledu JCI.

MODUL “PUR/PIR”:
– Modifikovana je opcija izveštaja “Analitika RM”, tako da je, zbog poboljšanja performansi kod velikog broja RM, padajući meni za izbor RM izbačen. Umesto padajućeg menija, korisnik sada treba da da unese šifru artikla ili redni broj RM iz odobrenja. Omogućena je i pretraga RM po nazivu.
– Prilikom uvoza podataka iz Excel tabele ili CSV fajla, program će automatski ukloniti prazna polja (razmake) sa početka i kraja šifre artikla
– Pregled za usklađivanje razduženja je modifikovan tako da će sada pravilno prikazivati prerazdužene C5

MODUL “NCTS”:
– Izvršena je modifikacija programa u skladu sa izmenama NCTS sistema od 02.10.2017. (XAdES-B potpis i izmena pojedinih protokola).
– Modifikovan je deo forme za prosleđivanje e-TCD (sve forme za obradu e-TCD), tako da je izbačena opcija za POLL poruka. POLL će od sada program raditi automatski, kada korisnik klikne na dugme “Proveri povratne poruke”.
– Lista grešaka će sada biti prikazivana na samoj formi e-TCD umesto u posebnom prozoru.
– Potvrda dolaska robe je sada odvojena od potvrde istovara. Ovo je urađeno kako bi se izbeglo slučajno prosleđivanje pogrešne poruke (npr. potvrde o istovaru umesto potvrde dolaska i sl.)
– Povratne poruke, kod potvrde dolaska robe je sada moguće proveriti sa glavnog pregleda, pa ulazak u obradu obaveštenja o dolasku više nije neophodan.
– Glavni pregledi e-TCD i potvrde dolaska će sada sadržati vizuelni indikator, koji će ukazivati na status dokumenta.
– U cilju pojednostavljenja rada sa garancijama, izmenjen je prozor za obradu/pregleda stanja garancija.
– Program će sada automatski otvarati standardni obrazac za obradu e-TCD, ako se radi o sigurnosnoj deklaraciji.
– Sva uputstva vezana za NCTS su ažurirana na veb-sajtu (https://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/ncts-uputstva)