Uvoz podataka u program “WinŠped.log 2015” iz korisnikovog informacionog sistema

Ukoliko vaša firma već koristi neki informacioni sistem u svom poslovanju, ili neki program za izradu izlaznih faktura, moguće je realizovati vezu između vašeg postojećeg programa i programa “WinŠped.log 2015”, tako da se podaci iz vaše izlazne fakture direktno uvezu u program i da se na osnovu njih automatski formira JCI.

Ovo u velikoj meri štedi vreme potrebno za pripremu JCI, jer se jednom uneti podaci iz vaše fakture, ne moraju ponovo prekucavati u programu “WinŠped.log 2015”.

Moguća je realizacija direktne veze programa “WinŠped.log 2015” sa vašom bazom podataka ili realizacija razmene podataka preko fajla. Fajl za razmenu podataka može biti u bilo kom standardnom formatu (txt, xml, csv…). 

Imamo iskustvo u realizaciji uvoza podataka iz SAP txt fajla u program “WinŠped.log 2015”.

Molimo vas da nas kontaktirate u vezi detalja.