Izmena programa (13.04.2018.)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa programa je usklađena sa Spiskom dobara koja se oprezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT, Spiskom ALIMS I – CT i izmenama Ex. pozicija, objavljenim na sajtu carine