Izmene programa

Izmena programa, carinske tarife i šifarnika za popunjavanje JCI (v121205)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa pojedinim šiframa povlastica, stopama PDV i EX. brojevima
2. Pregled carinske tarife sada sadrži kolonu “306L” sa stopama određenim odlukama Vlade (npr. ukoliko u koloni piše “L1: 2%” to znači da je po upisanoj povlastici “306L1” stopa carine za ovu tarifnu oznaku 2% i sl.)
3. U šifarnik za popunjavanje JCI, kod šifarnika “Zakonski osnovi oslobođenja od poreza” je dodata šifra “2580 – uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku”

Izmena programa v120910

Verzija v2.4.12.59

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.Ispravljene su greške kod novog modula PUR/PIR (dodata je izostavljena rubrika 5 zahteva/odobrenja, kod štampe odobrenja izmenjena je greška u tekstu zaglavlja)
2. Dodata je mogućnost formiranja JCI iz forme za obradu zahteva za PUR/PIR. JCI će biti formirana od svih stavki zahteva, a može se birati da li želite da se u JCI upišu količina i vrednost stavki ili ne. Opcija je dostupna na paleti dugmadi forme obrade zahteva PUR/PIR (gore).
3. Dodata je opcija automatskog formiranja JCI za obračun zakupa/amortizacije na osnovu JCI za PUR. Opcija je dostupna preko glavnog menija (“Pregledi -> Obračun zakupa za izabranu JCI”)
4. Ispravljena je graška sa formiranjem obrasca DCV u Excel-u, gde su se u određenim redovima pojaljivali simboli “?” umesto slova.

Izmena programa v120815

Verzija v2.4.12.55

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Evidencije PU/PI robe su usklađene sa novim sistemom PUR/PIR. Stari sistem vođenja PUR/PIR je zadržan, a po izboru opcije PUR na glavnom meniju, dodata je nova kartica “PUR/PIR 2012”, gde možete vršiti obradu i štampu zahteva/odobrenja, prikazati statističke podatke i sl.
Sistem obrade podataka je sličan starom, (otvarate poziciju, zatim na kartici “PUR/PIR 2012” dugmetom <Novi PUR/PIR> inicirate obradu itd.), s tim da automatsko formiranje JCI iz odobrenja još nije realizovano (biće sledećom izmenom za pojedine postupke, jer zbog unosa samo četvorocifrene tarifne oznake u odobrenje kod oplemenjivanja, automatizam u tom slučaju nije moguć).
Novim sistemom vođenja evidencija o PU/PI robi, nije više neophodan unos podataka o odobrenju radi dobijanja statističkih podataka, već se podaci dobijaju direktno iz unetih JCI.
Ukoliko niste uneli odobrenje u program, kao i ukoliko ste postupak započeli sa JCI kao odobrenjem (E02 i sl.), statističke podatke o robi možete prikazati izborom odgovarajuće opcije glavnog menija (“Pregledi” -> “PUR/PIR po odobrenju” – odnosno “PUR/PIR po deklaraciji”)
Ukoliko podnosite JCI kao zahtev za postupak (npr. E02), na kartici “Zahtevi” možete izvršiti obradu i odštampati ispravu koja se u tom slučaju prilaže uz JCI (dugme <PUR/PIR sa JCI>)
Podsećamo vas da uputstva, obrasce i druge stvari vezane za novi sistem PUR/PIR možete pronaći u odeljku “Preuzimanja” našeg websajta (www.WinSped.com) ili kliknite OVDE za direktno preuzimanje.
2. Ispravljeni su drugi manji prijavljeni bagovi

Izmena programa v120603

Svi registrovani korisnci mogu preuzeti najnoviju izmenu programa putem modula za automatsko ažuriranje.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude 2.4.12.39

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Programska kontrola kod dokumenata C1 je usklađena sa novim izmenama u postupku izvoza, tako da više nije obavezno popunjavanje rubrika 48 i 52. Rubrike je i dalje moguće popuniti, ali njihovo nepopunjavanje neće uzrokovati grešku pri internoj programskoj kontroli JCI.
2. Dodata je kartica za pristup pregledu JCI za kućno carinjenje direktno iz programa, pa više ne morate koristiti Internet Explorer i sl.
3. Dodata je tabela pregleda podnetih KC JCI za tekući dan, sa vremenima podnošenja. Pomoću ove tabele moguće je orijentaciono sagledati kada se može očekivati okončanje podnete JCI kod carine. Sve KC JCI koje su podnete više od pola sata pre prikaza pregleda će biti obojene u zelenu boju, kao signal da je njihov postupak kod carine najverovatnije okončan i da se mogu očekivati u pregledu podnetih JCI na web sajtu carine.
4. Kod definitivnog prosleđivanja KC dokumenata, dodat je dijalog sa potvrdom slanja, kako bi se isključila mogućnost slučajnog prosleđivanja. Ukoliko vam ovaj dijalog smeta, možete ga isključiti u opštim podešavanjima programa.
5. Na kartici za EPD, desno od dugmeta za prosleđivanje dokumenta, dodata je informacija o datumu i vremenu poslednjeg prosleđivanja. Za već prosleđena dokumenta biće prikazan samo datum, a za dokumenta koja će se proslediti nadalje datum i vreme.
6. Dodata je forma za obradu i štampu procenjenog iznosa dažbina kod TR dokumenata. Popunite potrebne podatke i kliknite na dugme <Izračunaj>  za automatski proračun na osnovu unetih podataka. Forma je uparena sa Carinskom tarifom, pa će se tako prilikom izračunavanja, ukoliko je uneta tarifna oznaka, koristiti podaci i Carinske tarife.
7. Korigovana je štampa određenih izveštaja

Izmena programa v120317

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti novu izmenu programa putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U opciji “Moj imenik”, dodata je opcija definisanja standardnog naimenovanja za tarifnu oznaku. Ukoliko “čekirate” ovu opciju, tekuću postavku naimenovanja robe iz carinske tarife i trgovačkog naziva za tarifnu oznaku, možete upisivati u naimenovanje JCI jednim klikom miša. Kliknite desnim tasterom miša na rubriku 31 (naimenovanje robe iz CT) da bi ste videli nove opcije. Između ostalog, dodate je i mogućnost upisa podataka za sva naimenovanja JCI jednim klikom miša.

2. U opciji glavnog menija “Pregled JCI (C1-C9)”, podaci o podpoziciji u pregledu naimenovanja robe će se sortirati opadajućim redosledom, tako da će vam najsvežiji podaci biti u vrhu pregleda za odgovarajuću poziciju.

3. Dodata je mogućnost unosa broja CMR, koji će se štampati u gornjem desnom uglu obrasca. Ovo koristite po potrebi u slučaju da obrazac nema broj, a želite ga zadati. Takođe je povećan i broj karaktera koji se mogu uneti u rubrici 22 CMR, i broj polja za unos bruto mase.

4. Izmenjen je način preuzimanja kursne liste u programu “WinŠped 2”. U principu, sistem preuzimanja je ostao nepromenjen, s tim da je uvedena mogućnost izbora datuma za koji želite da preuzmete kursnu listu. Kako se kursna lista za obračun carine utvrđuje petkom za narednu nedelju, program će uvek sam ponuditi odgovarajući datum. U tabeli valuta su izbačene valute za koje NBS ne objavljuje kurs. Stari način preuzimanja će u prelaznom periodu ostati aktivan još neko vreme.

5. Statistička vrednost će se od sada standardno automatski računati pri proračunu dažbina. Ukoliko vam ovo ne odgovara, auto proračun statističke vrednosti možete isključiti (i uključiti) u opštim podešavanjima. Ukoliko je opcija isključena, statistička vrednost će se računati “po starom” tj. pri kliku na dugme <Izračunaj> pored rubrike 46. JCI

6. Prilikom pokretanja programa, vršiće se i provera ažurnosti podataka. Podaci o ažurnosti programa i informacije o dostupnim novim izmenama će se prikazivati u donjem delu glavnog prozora programa. Šifra PRG znači da je potrebno ažurirati program, CT – carinsku tarifu, a ŠIF – šifarnik za popunjavanje JCI.

Izmena Carinske tarife v120311

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti najnoviju izmenu carinske tarife preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa  “WinŠped 2” (<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife u programu, sa najnovijim izmenama Ex. naimenovanja koje su objavljene na sajtu carine

 

Izmena carinske tarife v120201

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti izmenu carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa Ex. naimenovanjima, povlasticama i akcizama

Izmena programa v120117

Svi registrovani korisnici programa mogu preuzeti najnoviju izmenu putem modula za automatsko ažuriranje.


IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Na kartici “Uverenja u poreklu” glavnog pregleda JCI, dodata je mogućnost obrade uverenja o poreklu robe CT-2, koje se primenjuje od 23.01.2012. Uverenju možete zadati jedinstveni naziv (identično kao kod ostalih uverenja o poreklu), a imenovanim uverenjima možete prisupiti preko odgovarajuće opcije glavnog menija “Zahtevi/uverenja”. Kako se ovde praktično radi o zameni za uverenje FORM-A, svi prethodno uneti podaci za FORM-A, će biti dostupni i kod uverenja CT-2.

2. Kod obrade JCI, na kartici “Naimenovanje 2”, desno od rubrike 47. dodato je dugme <Korekcija dažbina>. Ovo dugme je dostupno samo u slučaju kada je isklučen automatski proračun dažbina i omogućava da se dažbine za tekuće naimenovanje izračunaju prema “ručno” unetim parametrima. Paramerti koje možete uneti “ručno” su carinska vrednost i stopa carine, a klikom na pomenuto dugme, program će automatski izračunati ostale dažbine. Ovu mogućnost možete koristiti kada vam npr. carina poveća carinsku vrednost. U tom slučaju, potrebno je da unesete željene vrednosti u odgovarajuća polja i kliknete na pomenuto dugme, kako bi se ostale dažbine uskladile sa novounetim parametrima. Ovo će automatizovati npr. proračun poreske osnovice u JCI sa više naimenovanja, u slučaju kada carina poveća carinsku vrednost, a u rubrici 44. imate upisanu šifru “V81” i sl.

Napomena za slučaj unetog metoda vrednovanja različitog od 1:
Podsećamo vas da se u slučaju unosa metoda vrednovanja različitog od 1, carinska vrednost izračunava automatski samo prvi put, ukoliko se vrši obrada nove (prazne) JCI, gde ne postoji unet podatak o carinskoj vrednosti u rubriku 47. Vodite računa da u slučaju kopiranja JCI, obrišete carinsku vrednost i kliknete na dugme <Proračunaj dažbine> ili da koristite dugme <Korekcija dažbina> uz isključen auto proračun.
VAŽNO: Obratite pažnju i na eventualnu poruku interne kontrole u programu koja se odnosi na ispravnost unete carinske vrednosti u slučaju da je M.V. > 1. JCI u tom slučaju ne kontroliše na ispravnost unete carinske vrednosti prikilom kontrole na serveru carine pri EPD !
Znači, ukoliko pošaljete na kontrolu carini pri EPD JCI sa pogrešnom carinskom vrednošću, nećete dobiti poruku o grešci ukoliko je M.V. > 1. Program “WinŠped 2” će pri internoj kontroli prikazati grešku !

 

Izmena programa v120108

Svi registrovani korisnici programa mogu preuzeti najnoviju izmenu putem modula za automatsko ažuriranje.

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Izvršeno je usklađivanje Carinske tarife sa novim Ex. pozicijama
2. Implementirana je tabela povlastice 306L1 shodno Odluci vlade i tabela je dostupna za pregled u modulu pregleda carinske tarife. Pri upisu pomenute povlastice, program će automatski primenjivati odgovarajuću stopu carine. Objašnjenje za primenu ove povlastice možete pronaći OVDE
3. Kod obrade TR i SD je dodato polje “Opis”, pa će se isto kao kod JCI (C1-C9), uneti opis pojavljivati u glavnom pregledu
4. Filteri su sada potpuno razdvojeni po tipu dokumenta, tako da sad postoje posebni kriterijumi za filtriranje JCI, TR i SD. Izbačene su opcije filtriranja po komitentima, a dodata je mogućnost filtriranja po unetom opisu dokumenta. Ukoliko vam je potrebna detaljnija pretraga JCI, koristite opciju glavnog menija “Pregledi -> Pretraga C1-C9”.
5. Kod spiska pošiljke je izvršeno proširenje polja za unos trgovačkog naziva robe na 7 redova. Po strani sada će biti odštampane 4 stavke spiska pošiljke umesto dosadašnjih 5.
6. Kod TR JCI, omogućen je unos vozara u rubriku 50 JCI (pored obaveznog podatka o glavnom obvezniku) i kursa valute u rubriku 22. Ovi podaci nisu obavezni za unos (popunjavanje), ne prosleđuju se preko EPD, već se samo štampaju na obrascu JCI i dodati su po zahtevu špedicija na pojedinim graničnim prelazima.
7. Ukoliko ne želite da vam se naziv pozicije štampa na vrhu JCI, njegovu štampu možete isključiti u osnovnim podešavanjima programa (“Opcije” -> “Podešavanja”)