Izmena programa i šifarnika (WinŠped.log 2015)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
– Program će automatski preračunavati neto masu (rubrika 38) u jedinicu mere (rubrika 41) za šifre KG, TN, MG i GR, prilikom izlaska kursorom iz rubrike 38 kod obrade JCI.
– Ispravljena je greška kod naknadnog upisa trgovačkog naziva i ukupnog broja koleta u CMR i EUR.1, gde se u nekim slučajevima ukupan broj koleta pogrešno iskazivao.
– Kod formiranja novog CMR, program će iz JCI prepisivati i paritet iz rubrike 20 JCI u rubriku 14 CMR.

MODUL “NCTS”:
Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
– Realizovan je pravilnik za obradu e-TCD (samo kod standardnog obrasca). Pravilnik funkcioniše identično kao i kod JCI i po potrebi se može isključiti.
Štampa e-TCD je usklađena sa izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
– e-TCD je usklađena i testirana za postupak kada se šalje kao tranzitna sigurnosna deklaracija i realizovana je štampa ovakve deklaracije. Obradu ove deklaracije vršite ISKLJUČIVO na Standardnom obrascu! Primer popunjene tranzitne sigurnosne deklaracije možete preuzeti sa OVOG LINKA, a izgled odštampane deklaracije OVDE
– Realizovan je obrazac za elektronski odgovor na urgenciju o neistupu robe (obrascu pristupate preko menija koji dobijate desnim klikom miša na željenu e-TCD u glavnom pregledu)
Dopunjeni su šifarnici za sve rubrike e-TCD koje se unose šifarski
– Ispravljen je propust zbog kojeg se prethodne isprave i priložena dokumenta nekad nisu štampala redosledom kao što su podaci navedeni u tabelama

OSALO:
– Počevši od ove izmene, radi povećanja bezbednosti, svi “exe” fajlovi aplikacije “WinŠped.log 2015” će biti digitalno potpisivani
– Izvršene su druge manje ispravke, usaglašavanja i optimizacije.