Izmena programa

Izmenu carinske tarife i šifarnika možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped.log 2015”. 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama ex pozicija i spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV. Izmena se uglavnom odnosi na lekove shodno dopisu Uvoz odnosno izvoz lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama
– U šifarnik za popunjavanje JCI je dodata šifra “I37 – Izjava uvoznika/izvoznika lekova u smislu Zakona o PKS”, ali se ova šifra još ne primenjuje (vidite objašnjenje u gore navedenom dopisu!)