Izmena programa v110517

Svi registrovani korisnici programa “WinŠped 2”, putem modula za automatsko ažuriranje, mogu preuzeti novu izmenu programa.

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. U formi za obradu CMR-a dodato je polje “Statistički broj”. Ovo polje možete koristiti za upis navedenog podatka, kao i kod CMR obrasca sa posebnim kolonama za bruto i neto masu, gde u tom slučaju, u polje “Statistički broj” upisujete bruto masu a u polje “Bruto masa” neto masu, kako bi se podaci odštampali pravilno na papirnom obrascu. Ovo je samo prelazno rešenje do implementacije novog obrasca u program.

2. Ispravljena je greška kod automatskog zadavanja rednih brojeva kod specifikacije pojednostavljenih deklaracija.

3. Na formi obrade podataka o komitentima dodato je dugme za uvoz podataka o fizičkom licu sa novih ličnih karata, pomoću SmartCard čitača.

4. Ispravljena je greška koja se pojavljivala prilikom formiranja zahteva za PUR/PIR ukoliko nisu bila popunjena određena polja.

5. Carinska tarifa je ažurirana sa novim ex naimenovanjima
6. Prilikom kopiranja JCI, izvršiće se i kopiranje svih isprava vezanih za kopirani JCI (CMR, EUR-1…)

7. Ispravljene su druge manje greške prijavljene od strane korisnika.