Program “WinŠped 2”

APLIKACIJA VIŠE NIJE U PONUDI NOVIM KORISNICIMA. INFORMACIJE O NOVOJ APLIKACIJI “WinŠped.log 2015” MOŽETE PRONAĆI OVDE

Program “WinŠped 2” je namenjen prvenstveno firmama koje se bave posredovanjem u carinskom postupku (špedicija). Program obuhvata automatizaciju većine poslova koje posrednici u carinskom postupku svakodnevno obavljaju.

Preko 15 godina iskustva u razvoju poslovnih aplikacija i preko 10 godina iskustva u razvoju aplikacija namenjenih špediterskim firmama, garantuju kvalitet i pouzdanost. Program “WinŠped 2” je nastao 2004. godine, kao naslednik prethodne verzije programa “WinŠped” i to prvenstveno uz pomoć sugestija korisnika naših prethodnih aplikacija slične namene.

Šta program obuhvata ?

Program je podeljen u više celina (modula). Svaki modul je namenjen obavljanju određnog posla, ali su svi moduli međusobno povezani i koristeći svaki svoj deo informacija, međusobno se dopunjuju (carinjenje, tranzit, nadzor, skladištenje, carinska tarifa, pur, baza komitenata, fakturisanje…).

Programom podržava sledeće poslove, odnosno, sadrži sledeće:

– potpuno automatizovana i jednostavna obrada JCI, tranzitnih JCI i sažete deklaracije. Ovo podrazumeva integrisan pravilnik i šifarnik za popunjavanje JCI, Carinsku tarifu kao i ostale pravilnike i propise neophodne za pravilnu obradu dokumenta i automatski proračun svih dažbina vezanih za obrađivani postupak

– program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini. Rešenjem Uprave carina 02/1 D-6955/3 od 1.4.2006. godine, program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini. Omogućeno je kako pojedinačno, tako i grupno slanje obrađenih dokumenata. Postupak razmene podataka sa serverom carine je u najvećoj mogućoj meri pojednostavljen i sveden na par klikova mišem ! 

– elektronsko podnošenje isprava preko interneta. Program je usklađen sa novim načinom EPD, gde se dokumenta šalju potpisana digitalnim potpisom, tj. kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preko interneta. Ovaj postupak je neophodan za korisnike koji od Uprave carina dobiju odobrenje za tzv. “kućno carinjenje”

– integrisana Carinska tarifa. Tarifne oznake su uparene sa stopama PDV, sezonskim carinama, poljoprivrednim dažbinama, akcizama, kao i sa odgovarajućim ispravama neophodnim za sprovođenje specifičnih propisa pri uvozu i izvozu (grupa šifara “U**” odnosno “I**”).

– generisanje priloženih isprava, zahteva, izjava itd. (EUR1, CMR, DCV, zahtevi za pur, pir, tranzit, skladištenje, sanitarno, fito, veterinarsko… razne izjave…) je automatizovano i pojednostavljeno u najvećoj mogućoj meri. Ovi dokumenti se automatski generišu na osnovu obrađene JCI, a u program je uključeno na desetine raznih isprava koje se koriste u carinskom postupku. Vrši se redovna dopuna sa novim obrascima koje propisuje/objavljuje Uprava carina.

– komplena evidencija i automatizacija postupaka PUR i PIR. Postupci oplemenjivanja i zakupa, kao i vođenje evidencije o PU/PI robi više ne predstavljaju noćnu moru ! Vaše je da samo unesete normativ, a sve ostalo je na našem programu. Modul podržava automatsko kreiranje zahteva i JCI (C5 i C3) na osnovu unetih normativa, kao i generisanje više izveštaja vezanih za vođenje evidencija o razduženju i stanju robe. Sistem obrade i vođenja evidencija o PUR/PIR je u potpunosti usklađen sa sistemom koji primenjuje carina.

– pojednostavljeni postupci. Programom je obuhvaćena kompletna obrada dokumenta i praćnje pojednostavljenih postupaka. Pojednostavljeno deklarisanje na osnovu fakture se već duže vreme sprovodi u praksi sa našim programom. Omogućeno je automatsko generisanje dopunske JCI na osnovu pojednostavljenih deklaracija.

– program podržava sprovođenje pojednostavljenih uvoznih i izvoznih postupaka u prostorima primaoca odnosno pošiljaoca, tzv. “kućno carinjenje”. Kao što je i navedeno, za ove postupke neophodno je da uvoznik odnosno izvoznik dobije odobrenje Uprave carina i da dokumenta šalje potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

– interni imenik roba. Podaci o robi koja se u učestalo carini mogu se upisati u interni imenik radi kasnijeg što bržeg pristupa i pronalaženja odgovarajuće tarifne oznake za robu.

– automatsko ažuriranje programa. Ažuriranje programa se vraši jednostavno i automatski preko interneta.

– ima nešto što naš program ne obuhvata ? Moguće. Mada nije i nemoguće za nas, da uključimo u neku narednu verziju. Kao što smo već i naglasili, razvoj našeg programa isključivo usmeravaju potrebe naših korisnika.

Program je koncipiran po modelu klijent/server, što znači da više klijenata (korisnika) pristupa podacima koji se nalaze na serveru. Ovo omogućava jednostavniji rad i jedinstvenu organizaciju podataka na nivou cele firme, kao i efikasnije upravljanje podacima i podelu poslova unutar firme.

Program je kompatibilan sa operativnim sistemimima Windows 98, Windows Me, Windows XP (Home i Professional), Windows Vista (sve varijante), Windows 7 (sve varijante) i Windows 8 (sve varijante).

Zadovoljni korisnici i njihova preporuka su naša najbolja reklama !