Cenovnik usluga vezanih za program "WinŠped.log 2015"

CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2022. (preuzmite cenovnik u PDF-u OVDE) Cene su u dinarima i predstavljaju ukupan iznos za plaćanje. Firma nije u sistemu PDV. PDV se ne obračunava i nije uračunat u cenu. Informacije vezane za verzije i module programa, možete pronaći na početnoj stranici ovog veb sajta.

Kalkulator cene programa "WinŠped.log 2015"
NOVA LICENCA (sve cene su u dinarima)
Vrsta licence Prva licenca Dodatna licenca
1. NCTS 22.000 13.000
2. WinŠped 3 + NAP - osnovna (JCI+SD+CT)* 30.000 13.000
3. WinŠped 3 + NAP 52.000 17.000
4. WinŠped 3 + NAP + NCTS 65.000 22.000
5. SKLADIŠTA 30.000 7.000
6. FAKTURISANJE 20.000 3.000
7. MAX 99.000 30.000
M Modul PUR/PIR VIDETI TABELU ISPOD
OBNOVA LICENCE (sve cene su u dinarima)
Vrsta licence Prva licenca Dodatna licenca
1. NCTS 14.000 6.000
2. WinŠped 3 + NAP - osnovna (JCI+SD+CT)* 14.000 6.000
3. WinŠped 3 + NAP 18.000 7.000
4. WinŠped 3 + NAP + NCTS
26.000 9.000
5. SKLADIŠTA 0 0
6. FAKTURISANJE 5.000 2.000
7. MAX 30.000 10.000
M Modul PUR/PIR VIDETI TABELU ISPOD

OSNOVNA licenca sadrži samo uslugu daljinske tehničke podrške prilikom instalacije prve (osnovne) licence programa i ne sadrži uslugu asistencije kod kasnijih instalacija, reinstalacija i podešavanja aplikacije. Svaka usluga tog tipa se dodatno naplaćuje shodno važećem cenovniku! Program je dostupan za preuzimanje (download) na ovom web sajtu i korisnik ga samostalno može preuzeti i instalirati. Obuhvaćena je tehnička podrška putem e-maila.

NAPOMENE:

  • Licenca se kupuje na nivou firme (korisnika programa)
  • "Prva licenca" podrazumeva prvu kupljenu licencu od strane korisnika
  • "Dodatna licenca" podrazumeva svaku narednu kupljenu licencu od strane korisnika
  • Jedna licenca podrazumeva pravo korišćenja jedne kopije programa na jednom računaru.
  • Održavanje pomenuto u cenovniku, obuhvata samo održavanje aplikacije „WinŠped.log 2015“ tj. redovno ažuriranje u skladu sa izmenama propisa. Korisnik aplikacije samostalno preuzima i instalira izmene programa. Eventualno održavanje i instalacija hardvera ili bilo kog softvera drugog proizvođača, korisniku se posebno naplaćuje!

PROMENA LICENCE:

  • Kod kasnijeg prelaska na licencu većeg ranga, naplaćuje se razlika u ceni između kupljene i nove licence +10% od pune cene licence na koju se prelazi
  • Prelaskom na licencu manjeg ranga korisnik se trajno odruče prethodne licence i u slučaju zahteva za povratak na licencu većeg ranga, plaća se cena kao što je navedeno pod 1)
  • Kod kasnije kupovine dodatnih licenci i modula, period važenja dodatne licence ili modula je do datuma važenja prve licence.

MODUL PUR/PIR

Licenca za modul PUR/PIR se može platiti na godišnjoj ili mesečnoj bazi. Pri plaćanju mesečne nadoknade za korišćenje, kod kasnijeg eventualnog prelaska na godišnju licencu, plaća se pun iznos godišnje licence.

Cena i uslovi za modul PUR (godišnja licenca)
Licenca Cena (din. po godini)
Prva licenca (važi godinu dana od dana aktivacije) 65.000
Dodatne licence (važe godinu dana od dana aktivacije) 30.000 / licenci
Naknada za aktivaciju modula za svaku narednu poslovnicu 5.000 / poslovnici
Obnova prve licence na godinu dana 35.000
Obnova dodatne licence na godinu dana 7.000 / licenci

ILI

Cena i uslovi za modul PUR (mesečna naknada)
Licenca Cena (din. mesečno)
Prva licenca u poslovnici 5.000
Dodatne licence u okviru iste poslovnice 2.000 / licenci

Da bi se koristila licenca za modul PUR/PIR, korisnik mora imati aktivnu licencu „WinŠped 3“ ili „WinŠped 3 + NCTS“!

Tehnički preduslovi :

OPERATIVNI SISTEM:

Za normalan rad programa neophodan je minimum Microsoft Windows 7. Preporučuje se operativni sistem Windows 10 (bilo koja varijanta/verzija).

OSTALI PREDUSLOVI:

Za elektronsko podnošenje dokumenata, neophodno je da korisnik ima internet konekciju, da poseduje instaliran važeći kvalifikovani elektronski sertifikat, da sa Upravom carina sklopi ugovor o e-poslovanju (https://www.carina.rs/servisi/e_servisi/e_servisi_e_poslovanje_sa_upravom_carina.html), kao i da carini podnese zahtev za EPD (https://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/epd).
Proverite minimalne tehničke preduslove vezane za korišćenje kvalikovanog el. sertifikata kod izdavaoca!

Neophodno je osnovno poznavanje rada na računaru u Microsoft Windows operativnom sistemu, kao i poznavanje načina korišćenja tastature i miša.Radi preuzimanja izmena i nadogradnji programa, korisnik mora imati pristup internetu, a računarska mreža mora da omogućava FTP prenos podataka.

Rok važenja licence:

Ako nije drugačije navedeno, dozvola (licenca) za korišćenje programa ili nekog njegovog dela, važi jednu godinu. Nakon isteka licence, korisnik je mora obnoviti da bi mogao nastaviti sa korišćenjem programa. Po isteku odobrenog perioda za korišćenje programa, program će raditi još najduže 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana, ukoliko korisnik ne obnovi licencu, smatraće se da je odustao od korišćenja programa i korisnik gubi pravo na obnovu licence.

Svi ostali detalji su definisani u Sporazumu o korišćenju softvera (EULA), koji se nalazi u instalacionom fajlu, kao i u samom programu.

Zadržavamo pravo na promenu cene i uslova licenciranja.

Zahtev za registraciju demo verzije aplikacije možete poslati klikom na sledeće dugme:

Preuzmi DEMO verziju programa "WinŠped.log 2015"

"IT Soft Solutions" Senta
www.it-soft.co.rs