Izmena programa (11.01.2017.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Kod pretrage naziva snimljenih dokumenata (EUR.1, CMR…), nakon unosa dela naziva dokumenta, pretraga će se izvršiti i nakon pritiska tastera ENTER, tj. nije više neophodno kliknuti na dugme “Pronađi”
– Dodata je opcija detaljne pretrage JCI (slično kao što je bilo u programu “WinŠped 2”). Pretraga je dostupna na kartici “Pregled JCI”, putem padajućeg menija “Opcije JCI”.
– Moguće je definisati posebne standardne štampače za UV i IZ obrasce JCI, kao za njihove odgovarajuće obrasce BIS
– U opcijama štampe je moguće označiti štampu obrazaca JCI i BIS kao A4 format. Ovo je realizovano po zahtevu korisnika, a zbog problema štampe originalnog formata JCI na nekim laserskim štampačima.
– Kod rubrike 31 JCI, u poljima naimenovanje robe iz CT i trgovački naziv, tasteri F1 i F12 sada funkcionišu kao što je bilo u programu “WinŠped 2”. F1 daje pomoć pravilnika za popunjavanje JCI, a F12, kod polja naimenovanje robe iz CT otvara carinsku tarifu za unetu tarifnu oznaku, a kod polja trgovački naziv otvara opciju “Moj imenik robe”. Ovo se odnosi na sve mape za obradu JCI.
– Izmenjena je interna kontrola upisa šifara “BK” i “SK” uz broj uverenja o poreklu za zemlje CEFTA. Pošto se u većini slučajeva ovde primenjuje PEM konvencija, kontrola će davati upozorenje samo ukoliko se radi o EUR-u tipa “C” (broj EUR.1 sadrži slovo “C”)!

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Dodata je mogućnost kopiranja fakture. Opcija je dostupna desnim klikom na željenu fakturu u pregledu.
– Poziv na broj će se sada ispravno računati i za fakture sa velikim kombinovanim brojevima, većim od 2.147.483.647(npr. 117-2017-0052 i sl.)

OSTALO:
– Ispravljena je greška u indikatoru sortiranja kolona u tabelama, kada se u nekim situacijama taj indikator pojavljivao više puta u naslovu kolone.